TieFy : Търсене в сканиране документи
Търсене в хартиени документи сканирани като изображение
TieFy поддържа търсене на текст в изображения, сканирани от хартиени документи. Този процес е доста сложен и основно зависи от качеството на сканираните изображения. Колкото по-ниско е качеството, толкова по-малко истински текст ще бъде извлечен от документа. Настройки на процеса могат да се правят през INI файла, в директория .\Readers\OCR\